gayrimenkul-hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.

Mülkiyet hakkı, menkul ya da gayrimenkul bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen haktır. Mülkiyet hakkı mutlak ve ayni bir haktır; ancak çağdaş hukuk sisteminde pek çok sınırlamalara uğramış ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilmiştir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti alınarak ilerlenmesi vakıaların dava aşamasına dönüşmeden önce sonuçlandırılması konusunda oldukça önemlidir. İşte bu noktada büromuz müvekkillerine Emsal Hukuk Gayrimenkul Hukuk alanında kapsamlı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul projelerine yönelik; hukuki tahlil ve risk analizi, planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve yargı mercilerinde müvekkilleri temsil hizmetleri sunmaktadır.

Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularında ve intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesinde büromuz bilgi ve deneyim sahibidir. Belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi, kamulaştırma (İstimlak) davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, bedel tespiti ve tescil davaları da dahildir.